REVISORERKLÆRING OM OVERHOLDELSE AF PERSONDATALOVEN

En revisorerklæring om overholdelse af persondataloven, en ISAE 3000 DK, er resultatet af en gennemgang for at vurdere, om jeres virksomhed overholder persondataloven.

Baggrunden for at få lavet en ISAE 3000 DK ift. persondataloven kan være et krav fra en eller flere kunder; alternativt at virksomheden selv vælger at få den udarbejdet, for at signalere troværdighed og sikkerhed overfor interessenter.

Rent konkret reviderer vi op mod bestemmelserne i persondataloven og tilhørende sikkerhedsbekendtgørelse nr. 528. I løbet af revisionsprocessen foretager vi interviews med relevante medarbejdere, og vi gennemgår udleveret dokumentation for de forskellige områder.

Men det handler ikke kun om afgivelse af revisorerklæringen. Dialogen i løbet af erklæringsprocessen er også værdiskabende, da den fungerer som faglig sparring i forhold til, hvordan I kan forholde jer som virksomhed til de forskellige elementer af persondataloven.

Resultatet af erklæringsarbejdet er derfor også, at I som virksomhed ved præcist, hvor I lever op til persondataloven til punkt og prikke, og bliver bevidste om, hvilke områder der eventuelt skal arbejdes videre med.

Revisionen i forbindelse med udarbejdelsen af ISAE 3000-erklæringen vurderer eksempelvis følgende områder:

  • Logges alle anvendelser af personoplysninger?
  • Kan uvedkommende personer tilgå personoplysninger?
  • Har medarbejderne modtaget den fornødne instruktion omkring håndtering og behandling af persondata?
  • Er der fastsat instrukser, som fastlægger ansvaret for ind- og uddatamateriale?
  • Når der udføres service, reparation eller kassation af medier, der indeholder persondata, foregår det så på betryggende vis?

Forud for erklæringsarbejdet kan det være fordelagtigt med en modning hen mod overholdelse af persondataloven. Vi assisterer derfor også med rådgivning i forhold til dette. Udover at være certificerede it-revisorer, så har vi også en baggrund indenfor it-branchen. Vi har derfor også kendskab til de tekniske og praktiske aspekter af it-systemer og -drift.

Hvis du vil høre nærmere, er du velkommen til at kontakte os. Vi inviterer gerne til en uforpligtende snak om jeres behov.